07.10.2016 redakcja TEMIDIA 0

Czy można dochodzić zwrotu kosztów opieki nad poszkodowanym?

Osoba poszkodowana, która wymaga opieki osób trzecich, w tym osób najbliższych, którymi są Rodzice może żądać zwrotu tych kosztów od osoby odpowiedzialnej za krzywdę.

Często dzieci, które w wyniku niewłaściwej opieki okołoporodowej doznały porażenia mózgowego wymagają permanentnej opieki ze strony rodziców przez całe życie, co wiąże się niemalże w każdym przypadku z koniecznością rezygnacji z pracy przez jednego z rodziców. Ponadto niezależnie od rezygnacji z pracy, czyli źródła potencjalnych dochodów rodzica sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem wymaga zdecydowanie większego zaangażowania ze strony Rodzica niż w przypadku zdrowych rówieśników chorego Dziecka. Nie jest to bowiem typowa opieka sprawowana nad maleńkim dzieckiem i w związku z tym wpisana w zakres codziennych czynności rodzica, bowiem gdyby nie zły stan zdrowia Dziecka, byłoby Ono zdecydowanie bardziej samodzielne – np. chodziłoby samo, samo mogłoby zjeść przygotowany posiłek, nie wymagałoby już korzystania z pieluch, w odpowiednim wieku uczęszczałoby do przedszkola a następnie  do innych instytucji zajmujących się edukacyjną. Z każdym kolejnym rokiem samodzielność Dziecka by wzrastała. Niestety w sytuacji gdy stan zdrowia Dziecka i rokowania na przyszłość każą sądzić, że pozostanie ono zawsze na etapie rozwoju dziecka i będzie uzależnione od pomocy innych osób dramat rodziców polega już nie tylko na niewyobrażalnym poczuciu krzywdy, ale także często na pogorszeniu sytuacji finansowej i obaw w związku z tym o zapewnienie Dziecku odpowiedniej opieki.

dziecko odszkodowanie

W tym miejscu należy wskazać, że poszkodowane Dziecko oraz jego rodzice mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z zapewnieniem opieki.

Zgodnie z wyrokiem SN z 1 marca 1985 r. (I CR 27/85) „chociażby bezpłatne sprawowanie opieki nad poszkodowaną przez członków rodziny nie pozbawia jej roszczenia o rentę odpowiadającą wartości tej opieki”. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb przysługuje poszkodowanemu w przypadku ponoszenia stałych wydatków w celu pokrycia np. kosztów leczenia, rehabilitacji, dodatkowego odżywiania, dojazdów do lekarza, konieczności opieki osoby trzeciej itp. Przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie art. 444 § 2 k.c. nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi związane z tym wydatki. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb jako następstwo czynu niedozwolonego (wyrok SN z 11 marca 1976 r., IV CR 50/76, OSNC 1977/1/11).

 

Powyższe oznacza, że osoba poszkodowana może domagać się od osoby odpowiedzialnej pokrycia kosztów opieki, choćby opieka ta była sprawowana bezpłatnie . Osoba poszkodowana może wystąpić zarówno o zwrot kosztów opieki jak i przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb, domagając się comiesięcznej wypłaty renty odpowiadającej m. in. wysokości kosztów opieki.

 

Poniżej przedstawiam przykładowe wyliczenie miesięcznej renty związanej z opieką nad chorym Dzieckiem. Zakładając jedynie, że opieka ta sprawowana jest przez 10 godzin dziennie to miesięczny koszt oscyluje wokół kwoty 3.000 zł., co w skali roku daje kwotę 36.000 zł. W przypadku zwiększonej liczby godzin koszt ten odpowiednio wzrasta.

Zachęcamy wszystkie osoby Poszkodowane, które wymagają opieki ze strony osób trzecich z uwagi na zły stan zdrowia do dochodzenia zwrotu kosztów opieki oraz ustalenia renty na przyszłość z tego tytułu od sprawcy szkody.

Przypominamy, że Rodzice Dziecka, które w wyniku niewłaściwej opieki okołoporodowej czy też z innych przyczyn doznało szkody mogą domagać się zadośćuczynienia we własnym imieniu w związku z krzywdą, której doznali Rodzice z tego tytułu, o czym była już mowa na naszym blogu (dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych rodziców)

 

W przypadku pytań zadzwoń na naszą bezpłatną infolinię: 800 11 12 13

Telefony zagraniczne: +48 71 331 79 69

lub wypełnij formularz na stronie Odszkodowania Medyczne

shares