26.07.2017 redakcja TEMIDIA 0

Ubezpieczyciel zaproponował ugodę. Co dalej…?

W skrócie i prostym wyjaśnieniu, ugoda to instytucja prawna, której zawarcie wyłączy możliwość dochodzenia roszczeń w przyszłości. Jest to porozumienie stron postępowania, co do sposobu zakończenia sprawy. Ubezpieczyciele często proponują taką formę zakończenia sprawy, z uwagi na możliwość szybkiego zamknięcia sporu z poszkodowanym. Oczywiście są wyjątki i w szczególnych przypadkach można próbować wzruszyć ugodę zawartą z towarzystwem.

Ugoda proponowana przez zakład ubezpieczeń w toku postępowania likwidacyjnego ma charakter cywilnej ugody przedsądowej. Zawierając ugodę należy uwzględnić ryzyko związane z zrzeczeniem się roszczeń, należy mieć pewność, że stan zdrowia jest stabilny i nie ulegnie pogorszeniu. W chwili negocjowania ugody powinny być zgłoszone wszystkie koszty jakie związane są ze zdarzeniem, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność:

  • koszty leczenia,
  • koszty dojazdów do placówek medycznych,
  • zwrot utraconych dochodów,
  • koszty zniszczonych rzeczy, ubrań.
Ubezpieczyciel zaproponował ugodę
Nie podpisuj ugody bez zapoznania się i zrozumienia jej treści

W przypadku przysługujących roszczeń rentowych ugoda powinna zawierać również stosowne zapisy. Możliwa jest np. kapitalizacja renty. Ugoda znacząco skraca czas trwania postępowania likwidacyjnego, i co najważniejsze, pozwala na uniknięcie prowadzenia sporu na drodze postępowania sądowego. Dla towarzystwa są to wymierne korzyści, ponieważ nie poniesie tzw. kosztów zastępstwa procesowego. Warto przy negocjacjach o tym pamiętać i otwarcie używać jako argumentu dla uzyskania wyższego świadczenia. Kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela jest propozycją i podlega negocjacjom. Argumentując większą kwotę należy wymienić wyżej wspomniane koszty, możliwość i ryzyko pogorszenia stanu zdrowia na przyszłość. Wyceniając naszą szkodę powinno się również pamiętać o trwałym uszczerbku na zdrowiu spowodowanym zdarzeniem (na temat wyceny uszczerbku na zdrowiu pisaliśmy już na naszym blogu0. Warto także wspomnieć o komplikacjach życiowych, które spowodowało zdarzenie wywołujące odpowiedzialność odszkodowawczą (np.: rezygnacja z planów wakacyjnych, odwołanie uroczystości). Jeżeli w związku z zdarzeniem ponieśliśmy koszty odwołanej wycieczki, uroczystości, należy wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot również takich kosztów.

Należy uważać w czasie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem towarzystwa, ugoda może zostać zawarta w trakcie jej trwania. Jest to działanie wątpliwe etycznie, ale zdarza się, że poszkodowany nie ma pojęcia na co wyraził zgodę. Warto upierać się, aby propozycja została przedstawiona na piśmie, a sama ugoda również była sporządzona w formie pisemnej. Jest to bardzo istotne dla celów dowodowych. W przypadku wątpliwości co do słuszności proponowanej kwoty. W razie problemów z negocjacją odpowiedniej kwoty można skonsultować sprawę z prawnikiem, który na co dzień zajmuje się sprawami odszkodowawczymi. Jest on zaznajomiony z orzecznictwem sądowym, które na przestrzeni ostatnich kilku lat uległo zmianie co do zasądzanych kwot z tytułu odszkodowań.

Reasumując, z doświadczenia widać, że ubezpieczyciele proponują ugodowe zakończenie postępowania w sprawach, w których na etapie postępowania sądowego musieliby zapłacić kwotę wyższą od proponowanej pierwotnie. Negocjacje powinny uwzględniać interesy obu stron, każdorazowo sprawa powinna być traktowana indywidualnie. Poszkodowany działający samodzielnie (bez pełnomocnika) musi mieć świadomość, że po drugiej stronie jest profesjonalista zatrudniający prawników, lekarzy, specjalistów, którzy dbają przede wszystkim o wynik finansowy towarzystwa.

Jeżeli ubezpieczyciel zaproponował Ci ugodowe zakończenie sprawy, a Ty masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Bezpłatna infolinia 800 11 12 13.

======
Artykuł ”Ubezpieczyciel zaproponował ugodę. Co dalej…?” (c) 2017 Temidia

shares