05.09.2016 redakcja TEMIDIA 0

Wypadek na nierównym chodniku

Ciągi komunikacyjne w naszym kraju, co raz częściej są odnawiane i remontowane, mimo to dochodzi do sytuacji, w których nierówny chodnik jest przyczyną wypadku. Wystające płyty chodnikowe i studzienki kanalizacyjne lub telekomunikacyjne, zapadnięta kostka brukowa, dziury, metalowe elementy pozostawione po znakach drogowych, to tylko przykłady niewłaściwego utrzymania traktów służących pieszym. Dobrze, jak nic w wyniku upadku nam się nie stanie, gorzej, gdy w konsekwencji dojdzie do obrażeń ciała, złamań, otarć lub potłuczeń. Nieliczni wiedzą, że w takiej sytuacji mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Za stan nawierzchni chodników odpowiada co do zasady ich zarządca. Kim jest zarządca? Zależy na jakim terenie doszło do wypadku. Za chodniki generalnie odpowiada podmiot publiczny np. gmina, za przestanki np. MPK, za drogi osiedlowe spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa. W każdym przypadku należy dokładnie ustalić kto jest zarządcą, który będzie adresatem ewentualnych roszczeń.

złamana noga

Ważne szczegóły

Kto w sytuacji, w której upadek jest przyczyną powstania obrażeń ciała, myśli o szczegółach? A jak to mawiają „diabeł tkwi w szczegółach”. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Dochodzenie roszczeń wynikających z opisywanych wypadków, w przypadku braku dowodów co do okoliczności samego zdarzenia, jest niezwykle utrudnione. Dlatego już od razu po wypadku należy zadbać o świadków zdarzenia i zdjęcia dokumentujące stan nawierzchni (można je wykonać telefonem komórkowym). Ponadto niezwłocznie należy wezwać karetkę pogotowia (ratownikom trzeba dokładnie opowiedzieć w jaki sposób i przez co przewróciliśmy się, tzw. Karta czynności ratunkowych jest istotnym dowodem w sprawie, a kolokwialny zapis upadek w miejscu publicznym może skutecznie skomplikować dochodzenie odszkodowania) oraz policję lub straż miejską. W trakcie leczenia zbierajmy dokumentację medyczną, faktury i rachunki za leczenie oraz koszty dojazdu. Po zdarzeniu zastanówmy się kto jest odpowiedzialny za zaistniały stan nawierzchni, czyje zaniechania doprowadziły w konsekwencji do powstania szkody.

Podstawa odpowiedzialności

Podstawą odpowiedzialności za wypadek na nierównym chodniku, co do zasady jest art. 415 k.c., który stanowi Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przytoczony przepis reguluje odpowiedzialność na zasadzie winy. W niektórych sytuacjach możemy rozpatrywać odpowiedzialność opartą o zasadę ryzyka. Ma to miejsce gdy wystąpią charakterystyczne dla tego reżimu okoliczności, niezależne od winy sprawcy szkody. Według art. 435. § 1 k.c. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Zasadę ryzyka jako podstawę odpowiedzialności można wskazać np.: w przypadku upadku na chodniku wskutek potknięcia się o wadliwie zamontowaną studzienkę gazową, kanalizacyjną (zarówno gazociągi jak i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne to przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody). O zaistniałym wypadku warto również, w miarę szybko, poinformować podmiot odpowiedzialny za stan nawierzchni z jednoczesnym wezwaniem do wskazania danych ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Na marginesie warto dodać, iż ubezpieczenie to jest dobrowolne, w przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Oznacza to, iż niektóre podmioty takiego ubezpieczenia nie będą posiadać (z doświadczenia wynika jednak, że tego typu ochrona ubezpieczeniowa jest co raz bardziej powszechna). W takiej sytuacji dochodzenie odszkodowania należy rozpocząć od zgłoszenia szkody, w którym wskażemy roszczenia, a w przypadku braku odpowiedzi na wysłane pismo roszczeniowe należy skierować przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kolejnym etapem, w przypadku milczenia strony przeciwnej, powinno być skierowanie sprawy na drogę sądową z powództwem o zapłatę.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Gdy podmiot zobowiązany przedstawi nam dane swojego ubezpieczyciela w zakresie OC, dokonujemy zgłoszenia szkody przesyłając wraz z pismem roszczeniowym wszystkie zebrane dokumenty i dowody w sprawie. Zgodnie z art. 817 k.c. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Postępowanie likwidacyjne prowadzone przed zakładem ubezpieczeń toczy się według zapisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie z wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej braku wypłaty odszkodowania. W przypadku wątpliwości lub sprawy skomplikowanej warto skonsultować się z kancelarią odszkodowawczą na temat przyczyn odmowy oraz możliwości dalszego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Poszkodowany powinien pamiętać, iż termin odszkodowanie jest pojęciem ogólnym, w którego zakres wchodzą różne roszczenia możliwe do uzyskania po urazie związanym z upadkiem na nierównym chodniku. Przede wszystkim poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zwrot kosztów leczenia i opieki, zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych, utracony dochód. W sytuacjach poważnych komplikacji zdrowotnych możliwe do uzyskania są świadczenia rentowe (renta wyrównawcza, renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość).

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych związanych z upadkiem na nierównym chodniku, jest tematem niezwykle ciekawym i dającym pole do popisu doświadczonym kancelariom prawnym. W artykule nie sposób opisać wszystkich zagadnień i niuansów prawnych, które w istocie mogą skutkować przyjęciem lub odrzuceniem odpowiedzialności za zdarzenie, w którym zostaliśmy poszkodowani. Orzecznictwo sądowe wyznacza kierunek dochodzenia roszczeń i jest to informacja in plus dla poszkodowanych. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim (sygn. akt I C 1076/14) w wyroku z 11 maja 2015 r. stwierdził, iż Co do zasady chodnik powinien być równy i tak utrzymany, aby nie zmuszał jego użytkowników do szczególnej ostrożności.

W przypadku pytań lub konsultacji w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

 

Pozdrawiamy zespól Kancelarii Temidia

shares