20.07.2017 redakcja TEMIDIA 0

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą osoby bliskiej jest w każdym przypadku ustalana indywidualnie i zależy od bardzo wielu czynników.

Zdarzenie będące źródłem krzywdy u osoby Poszkodowanej powoduje różne negatywne następstwa jej życiu. Dlatego też w zależności od rodzaju konsekwencji oraz ich natężenia wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu będzie kształtowała się na różnym poziomie.

Poniżej przedstawiam przykładowe wyroki Sądów Powszechnych oraz Sądu Najwyższego, dotyczące wyżej poruszonej kwestii ustalania wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu:

‘’O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować w zasadzie rozmiar doznanej krzywdy: stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw wypadku i inne podobne okoliczności. Niewymienienie w pełni charakteru tych okoliczności sprawia, że sąd przy ustalaniu rozmiaru krzywdy i tym samym wysokości zadośćuczynienia ma pewną swobodę. Ocena sądu w tym względzie powinna się opierać na całokształcie okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników, jak np. wiek poszkodowanego i postawa sprawcy. Wiek poszkodowanego i postawa sprawcy mogą rzutować na rozmiar krzywdy: gdy poszkodowany jest osobą młodą lub następuje szczególne nasilenie winy sprawcy rozmiar krzywdy może być większy, niż gdy takie okoliczności nie występują.’’

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2004 r., sygn. akt V CK 282/03, niepublikowany LEX nr 183777).

 

‘’Stopa życiowa poszkodowanego nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.). 

  • Stopa życiowa poszkodowanego czynem niedozwolonym nie może wyznaczać wysokości rekompensaty za wyrządzoną mu krzywdę.
  • Sąd musi uwzględnić wszystkie okoliczności danego zdarzenia, a zwłaszcza rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych, stopień kalectwa, poczucie nieprzydatności, konieczność korzystania ze wsparcia bliskich. Zadośćuczynienie powinno spełniać funkcję kompensacyjną.’’

  (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt II CSK 94/10, OSNC 2011/4/44, Biul.SN 2010/12/15, Rzeczposp. PCD 2010/220/3)

‘’W odniesieniu do zadośćuczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c. funkcja kompensacyjna musi być rozumiana szeroko, albowiem obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i sferę psychiczną poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne. 

Wysokość przyznanego zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu zasądzona w innych sprawach nie może stanowić dodatkowego kryterium miarkowania zadośćuczynienia. Wysokość zadośćuczynienia powinna uwzględniać aktualne warunki i stopę życiową społeczeństwa kraju, w którym mieszka poszkodowany.’’ 

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 536/07, opubl. LEX 461725).

Obrazując na przykładzie, inne kryteria będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu nastąpi w wyniku utraty palca przez pianistę czy chirurga a inaczej przez osobę, której utrata palca nie uniemożliwi wykonywania dotychczasowego zawodu. Pomimo, że wysokość uszczerbku na zdrowiu w przypadku ww. osób będzie taka sama, to jednak wysokość zadośćuczynienia będzie znacząco się różniła.


Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku wypadku komunikacyjnego?

Złóż wniosek – wypełnij formularz a my zajmiemy się Twoim problemem.


 

Niestety z doświadczeni wiemy, że praktyka ubezpieczycieli odbiega w sposób rażący od nakreślonego powyżej sposobu ustalenia zadośćuczynienia przez orzecznictwo. Często ogranicza się ona wyłącznie do bazowania na stopniu trwałego uszczerbku zdrowia poszkodowanego, pomnożonego przez określoną kwotę z pominięciem innych wskazanych przez orzecznictwo czynników.

======
Artykuł ” Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu” (c) 2017 Temidia

shares